TS 11370

TS 11370 Parlama Patlama

Bu standard, her türlü yangın tehlikesine karşı parlama ve patlama özelliği olan yerlerde yangın önleme tedbirlerine dairdir.


TARİFLER
Parlama ve Patlama

 

Parlama

Yanıcı maddelerin tutuşup alev almasıdır.

Patlama

Patlama, çok kısa bir süre içinde, yanıcı bir maddenin sahip olduğu enerjinin, açığa çıkmasına yol açan, alev veya kıvılcım saçan, çok hızlı kimyasal reaksiyondur.

Diğer Tarifler

Bu standard metninde geçen diğer terimler ve tarifleri TS 8621), TS 9646, TS 9705, TS 9706, TS 10225, TS 9889, TS 10662, TS 10663 ve TS 10547’de verilmiştir.

KAPSAM

Bu standard, genel anlamda her türlü yangın tehlikesine karşı parlama ve patlama özelliği olan yerlerde, yangın önleme tedbirlerini kapsar.

GENEL KURALLAR

- Patlayıcı madde üretilen veya işlenen yerlerde, o bölümde görevli personel dışında hiçbir kimse bulunmamalıdır.
Dışarıdan kumandalı tezgahlar ile çalışılması gereken bölümlerde, tezgahların çalışması sırasında, bu bölümde görevli personel de dahil olmak üzere, kimsenin içeriye girmesine izin verilmemelidir.

Patlayıcı madde üretilen veya işlenen yerlerde giysiler cepsiz, yırtmaçsız veya katlaması olmayacak şekilde olmalı ve ayakkabılar madeni çivisiz, kıvılcım çıkartmıyacak özellikte olmalıdır.

Personele yaptıkları işlerin özelliklerine göre, uygun gözlük, maske, eldiven, giysi, özel ayakkabı, çizme gibi koruyucu malzeme ve teçhizat verilmeli ve önemle kullanımı sağlanmalıdır.

Yapılan işlerin niteliğine göre, personel ile tezgah ve makine arasına cam, mika, tahta, saç kalkan gibi koruyucu perdeler yerleştirilmelidir,

Patlayıcı madde üretilen ve depolanan binalarda, giriş ve çıkışlarda iletkenlik testi uygulanmalı, vücuttaki statik elektriğin boşaltılması sağlanmalıdır.

Kömür, yağ, herhangi bir patlayıcı veya parlayıcı madde ile bulaşmış kırpıntı, paçavra, üstüpü, pamuk, elyaf ve kendiliğinden tutuşabilecek hiç bir artık madde, üretim mahallerinde bulundurulmamalıdır.

Patlayıcı hammadde ve üretim artıklarının toplanması gerekiyorsa, özel plastik kovalarda,ıslatılarak muhafaza edilmelidir.


Üretim yerlerinde, iş ile ilgili olmayan malzeme ve yabancı eşya bulundurulmamalıdır.

Patlayıcı maddeler ile çalışılan yerlerde, sıcaklık ve nemin reaksiyon için gerekli sınırlara yaklaşmaması için, nem ve sıcaklık otomatik klima ile ayarlanmalıdır.

Üretimde kullanılacak, reaktif çözeltilerin hazırlanması sırasında köpürme, sıçrama ve dökülme gibi durumlara meydan verilmemelidir.

Dinamit harmanlarına girecek nitrogliserin üretiminde en az yüzde yirmi dietilen glikol veya aynı oranda donmayı geciktiren, teknik bakımdan elverişli diğer maddeler karıştırılarak, nitrogliserinin donma sıcaklığı düşürülmelidir.

 

Patlayıcı Madde Üretiminde Taşıma İle İlgili Kurallar

Taşımanın yapılacağı zeminin kaygan olmaması, patlayıcı maddelerin etrafa dökülüp saçılmaması, düşürülmemesi, taşıma sırasında sert hareketlerden kaçınılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ard arda yapılan taşımalarda belli bir güvenlik uzaklığının bulunmasına dikkat edilmelidir.

Büyük miktarda patlayıcı madde taşımak için, eksozu kıvılcım çıkarmayan motorlu araçlar veya kapalı tip akülü araçlar kullanılmalıdır.

El ile, el arabası ile, römorkla, motorlu araçlar ile yapılan bütün taşımalarda taşıma hızı, taşınan patlayıcı madde miktarı, güvenliğin gerektirdiği sınırları geçmemelidir.

Statik elektrik boşalması için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır.

Patlayıcı madde ambalajları tam bir güvenlik sağlayacak biçimde araca yerleştirilmelidir.

Taşımadan önce, taşınacak maddelerin özelliğine bağlı olarak, gerekirse, patlayıcı madde nem bakımından gerekli seviyeye getirilmelidir.

Patlayıcı maddeler, özelliklerine göre fabrika içinde ancak kapalı veya örtülü özel kaplar veya borular ile ve gereken tedbirler alınarak taşınmalıdır.

Patlayıcı Madde İle Çalışılan Yerlerde Bakım ve Onarımdan Önce Alınması Gereken Tedbirler

İş kısmen veya tamamen durdurulmalıdır.

Bütün patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli, zararlı maddeler ile bunların bileşimlerine giren diğer maddeler onarım yerinden uzaklaştırılmalıdır.

Onarılacak bölüm, patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı madde artıklarından ve bulaşıklarından usulüne uygun olarak temizlenmelidir.

Yerler su ile yıkanmalıdır.

Bakım ve onarım, yetkili birim amirinin yazılı izni ile başlamalıdır.

Bakım ve onarım sorumlu bir teknik elemanın gözetiminde olmalıdır.

Elektrik ve oksijen kaynağı gibi onarım cihazları, gerekli tedbirler alınmak şartı ile kullanmalıdır.

Onarım ve değişiklikler bina, tesisat makina ve tezgahların ilk güvenlik durumunu bozmayacak veya azaltmayacak biçimde yapılmalıdır.

18 yaşını tamamlayan ve bu yerlerde çalışmalarında mahalli güvenlik makamlarınca sakınca görülmeyen kişiler çalıştırılmalıdır.

Personele, özellikle, karşılaşabilecekleri tehlikeler, yangın halinde alınması gereken tedbirler, artıkların zararsız hale getirilmesi, yükleme, boşaltma, taşıma ve temizlik gibi işler hakkında uygulamalı eğitim yaptırılmalıdır.

Kapılar iş saatleri dışında kilitli bulundurulmalıdır. İş saatleri içinde acil kaçışlar için hiçbir şekilde önleri ve arkaları bloke edilmemelidir.

Kapılar silahlı ve kontrol saatli koruma görevlileri tarafından günün yirmidört saatinde gözetim altında tutulmalıdır.

Patlayıcı ve yanıcı madde bulundurarak risk meydana gelen yerlerin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmelidir.

Patlayıcı ve yanıcı madde bulundurarak risk meydana gelen yerlerin etrafı amaca uygun biçimde yapılmış bekçi kulelerindeki projektörlerle aydınlatılmalıdır.

Hiç bir yabancının, işletmenin sorumlusunun izni ile beraberinde nezaretçi bulunmadan gerekli bilgiler verilmeden ve uygun giysilerle donatılmadan fabrika, imalathane vb. tesislere girmesine müsade edilmemelidir.

Yangın riski olan alan içinde, sigara ve benzerlerinin içilmesine, kibrit, çakmak, ateş kızgın veya akkor halinde cisimlerle parlayabilecek veya yangın meydana getirebilecek maddelerin taşınması, bulundurulması ve kullanılması yasaklanmalıdır.

Bu hususları sağlamak için giriş ve çıkışlarda gerekli denetimler yapılmalıdır.

Kolay ve iyi görünen yerlere uyarı levhaları konulmalıdır.

Personelin sigara içebileceği özel bölümler bulunmalıdır.

Kömür ocaklarında kullanılan patlayıcı maddelerin grizu ve kömür tozuna karşı güvenli olup olmadığını belirlemek için, bunların fiziksel ve kimyasal muayeneleri ile galeri deneyleri yaptırılmalıdır.

Test sonuçları İçişleri Bakanlığınca sürekli olarak yetkili merciler tarafından kontrol ettirilmelidir.

Patlayıcı madde üretiminde uygulanan işlem ve süreçleri ve çalışma metodlarını açıklayan bir işletme ve çalışma yönergesi ile çalışma sırasında alınacak güvenlik tedbirlerini gösteren bir teknik güvenlik yönergesi hazırlanmalıdır.

Bu talimat özel dosyalarında muhafaza edilmelidir.

Bunların bir örneği uygun yerlere asılmalıdır.

Yönergeler, personele okutturulmalıdır.

Okunup anlaşıldığına ilişkin belge düzenlenmeli ve bu belge personelin dosyalarında saklanmalıdır.

Çalışmaların bu talimatlara uygun yürütülmesi sağlanmalıdır.

Üç kişiden az olmamak üzere, çalışan toplam personel sayısının en az %5’i ilk yardım ve kurtarma kurslarından geçirilmelidir.

İlk yardım ve kurtarma kurslarından geçirilenlerin ad ve soyadlarını gösteren listeler uygun yerlere asılmalıdır.

Yanık olaylarında ilk yardım amacıyla, tehlikeli yerlerin civarında suyla dolu tank veya havuzlar ya da gerekli yerlere duş tertibatı yaptırılmalıdır.

Ecza dolaplarında yanık ilaçları da bulundurulmalıdır.

Patlama, yangın ve benzeri önemli olaylarda, işveren veya vekili; gerekli tedbirleri almalıdır. Hastalanan veya yaralanan personelin sağlık kuruluşlarına en süratli biçimde ulaştırmakla yükümlü olmalıdır.

Her işletmenin büyüklük ve özelliğine göre mekanik veya otomatik olarak çalışan alarm cihazları bulundurulmalıdır.

Yapılan işin cinsine ve özelliğine göre faydalı olabilecek tipte ve yeterli sayıda kolayca kullanılabilecek biçimde karbondioksitli, köpüklü veya otomatik yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

Yangın söndürücü cihazlar ve bunlara yardımcı tesisat ve teçhiat sürekli işler halde tutulmalı, bunların önleri kapatılarak ulaşımları güçleştirilmemelidir.

Yangın söndürücü cihazlar, her altı ayda bir tartılmalı, ağırlığı ve diğer hususlar üzerine takılacak bir etikete işlenmelidir.

Cihazların içindeki etkili maddenin net kütlesinin yarıdan aşağıya düştüğünün anlaşılması halinde yeniden doldurulmalıdır.

Su ile çalışan yangın söndürme cihaz ve tesisatı belirli yerlerde kutu ve dolaplar içinde kolaylıkla alınıp kullanılabilir biçimde düzenlenmelidir.

Cihazlar, yangın hidrantları, varsa basınçlı su sağlayan motopomplar günde en az bir defa beş dakika çalışma denemesine tabi tutulmalıdır.

Yeterli sayıda personel bir yangın söndürme ekibi teşkil edecek biçimde görevlendirilmeli ve eğitilmelidir.

Yangın söndürme ekibinin eğitim günleri ve çalışmalar, ilgililerin her istediğinde gösterilmek üzere özel defterine işlenmelidir.

Yıldırıma Karşı Alınması Gerekli Tedbirler

Koruma sistemi en az yılda bir kez uzmana kontrol ettirilmelidir.

Sistemde belirlenen arıza ve noksanlar bir deftere yazılmalıdır.

Tesbit edilen arıza ve noksanlar derhal giderilmelidir.

Onarım tamamlandığında, onarıma ilişkin belge düzenlenerek ilgililerin her istendiğinde gösterilmek üzere işyeri dosyasında saklanmalıdır.

Elektrik tesisatı ile statik elektrik donanımı bir yılı geçmeyen süreler içinde uzmanlarca bakım ve onarımdan geçirilmelidir. Bu husus istendiğinde gösterilmek üzere, özel defterine yazılmalıdır.

Patlayıcı Maddeler İle İlgili Olarak Alınması Gereken Tedbirler

Parça, koli, sandık ve benzeri ambalaj birimleri tek tip patlayıcı maddeyi ihtiva edecek biçimde olmalıdır.

Herhangi bir patlayıcı diğer bir patlayıcı ile aynı ambalaj içinde kesinlikle bulundurulmamalıdır.

Sarsıntı ve sallantıya meydan vermeyecek biçimde, boşluk bırakılmadan ambalajlarına yerleştirilmelidir.

Ambalajlarının iki tarafına kolayca görülebilecek biçimde sıcak damga ile veya şablon kullanılarak kolay silinmeyecek boya ile içindeki patlayıcı maddenin türüne göre "PATLAYICI MADDE", "TEHLİKESİZ MÜHİMMAT" veya "TEHLİKELİ MÜHİMMAT" sözcükleri yazılmalıdır.

Varillerde uyarıcı yazılar, varillerin alt ve üst yüzleri ile yan yüzlerine de yazılmalıdır.

Ambalajların üzerine fabrikanın adı, yeri, maddenin cinsi, çeşidi, net ve brüt kütlesi, üretim tarihi, parti numarası, grizu güvenlikli olup olmadığı ithal mal ise ülkenin menşei yazılmalıdır.

Dinamit olması halinde, donar veya donmaz tip oldukları ambalaj üzerine belirtilmelidir.

Barut Ambalajı

Nitroselüloz esaslı dumansız av barutları ile kara barut türünden taş veya av barutlarının iç ambalajı, sağlam çinko, teneke, mukavva, polietilen veya uygunluğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış başka maddelerden kutu, şişe ve torba biçiminde yapılmalıdır.

Su ve hava geçirmeyecek biçimde kapatılmalıdır.

İçinde net olarak en çok bir kilogram barut bulunmalıdır.

Kara barut ve taş barutları için en az 500 g, dumansız av barutu için en az 250 g’lık olmalıdır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar mümkünse tek katlı olmalıdır.

Binaların duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olmalıdır.

Birden fazla katlı binaların, en üst katının parlayıcı, patlayıcı maddelerin deposu olarak kullanılması. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olumlu mütalaası üzerine Çalışma Bakanlığınca verilecek özel izne bağlı olmalıdır.

Kullanılan maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda, zemin aşındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar meydana getirmesi önlenmiş olmalıdır.

Üretim ve imalat tesislerinde yangın söndürme cihazlarının vereceği fazla su ve kimyasal maddelerin ve işyerindeki bütün sıvıların eşiklerden taşmasını önleyecek şekilde toplanmasını ve bir depoya veya dinlendirme kuyusuna girmesini sağlayacak drenaj sistemi bulunmalıdır.

Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları, belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde yapılmış olmalıdır.

Giriş ve çıkış kapıları, yanmaz malzemeden, çıkış güvenliği ilkelerine uygun ve mümkün olduğu kadar büyük boyutta, kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol
verecek şekilde yapılmış olmalı ve ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunmalıdır.

Birden fazla bölümü bulunan tesislerde bölümlerden her birinin, biri doğrudan dışarı diğeri genel koridora açılan en az iki kapısı bulunmalıdır.

Binaların bütün pencereleri, gerektiğinde çıkış için kullanılabilecek şekilde yapılmış olmalıdır.

Pencerelere demir parmaklık veya kafes konulmamalıdır.

Üretim tesisi, herhangi bir tehlike vukuunda işçiler tarafından derhal ve kolayca boşaltılabilecek şekilde tertiplenmiş olmalıdır.

İş yerinin bölümlerinden birinin çıkış yolu diğer bölümün geçişini zorlaştırmayacak şekilde planlanmış olmalıdır.

İç bölmeler meydana gelebilecek en yüksek basınca dayanıklı ve çatlaksız, düz yüzeyli ve yanmaz malzemeden yapılmış, açık renkte boyanmış veya badanalanmış, kolayca yıkanabilir, temizlenebilir şekilde olmalıdır.

Asansörler ve merdivenler yanmaz malzemeden yapılmış ve binanın diğer kısımlarından ayrı bölmelerde veya binanın tamamen dışında kurulmuş olmalıdır.

Asansörlerin kapıları otomatik, kendiliğinden kapanan, toz geçirmez şekilde olmalıdır.

Kullanılacak aspiratörlerin motorları kapalı tip olmalıdır.

Aspiratörlerin emme boruları, yanmaz malzemeden, yeterli bir kapasitede ve binanın bütün menfezlerinden uygun bir mesafede havaya açılmış olarak yapılmalıdır.

Aspiratörlerin emme boruları yanabilen her maddeden tecrit edilmiş ve uygun şekilde topraklanmış bulunmalıdır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler intişar ettiği noktada otomatik olarak emilmeli ve gerekli tedbirler alındıktan sonra dışarı atılmalıdır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı ve gaz maddeler, emme veya basınç sureti ile özel borular içerisinden sevk edilmelidir.

Zararlı gaz ve sıvıların sevkinde ve depolanmasında, herhangi bir kaçağa meydan vermeyecek tedbirler alınmalıdır.

Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddelerin üretimine, kullanılmasına veya bu maddeler ile yapılan diğer işlere yarayan alet, cihaz veya boru donatımının bozulması, delinmesi, sızdırması, eklerinden kaçak yapması veya havalandırma gibi sistemlerin arızalanması durumunda iş tamamen durdurulmalıdır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri veya bunların buhar ve gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen, kıvılcım veya alev çıkarabilen ısıtma sistemleri kullanılmamalıdır.

 Parlayıcı maddelerin bulunduğu tesislerdeki elektrik motorları alev geçirmez tam kapalı korumalı tipten olmalıdır.

 Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel olan yerlerde, zırhlı kablolar kullanılmalıdır.

Binaların madeni kısımlarından geçen borular ile kabloların madeni kılıfları tecrit maddesi ile kaplanmalıdır.

Çıplak hava hatları tehlike alanına girmeden son bulmalı ve uçlarda, gerilim yükselmelerine karşı uygun koruyucu cihazlar bulundurulmalıdır.

Telekominikasyon kabloları da dahil, bütün yeraltı kabloları en az 50 cm derinliğe konmalıdır.

Sık sık bakıma ihtiyaç gösteren elektrik techizatını devreden tamamen ayırma imkanı sağlanmalıdır.

Sigortalar daima tehlike bölgesi dışına konmalıdır.

Sigortalar alev geçirmez kutular içinde bulunmalıdır.

Aydınlatma devreleri de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır.
Bütün madeni bölme ve çatı kısımları ile makina ve teçhizat uygun şekilde topraklanmış olmalıdır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı uygun paratönerle korunmalıdır.
Paratönerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilmelidir.
Uçucu ve parlayıcı madde kullanılan yerlerde bir günlük iş için yeterli miktardan daha fazla ve parlayıcı sıvı depolanmamalıdır.
Değirmenlerin, un fabrikalarının ve yem fabrikalarının binalarında döşemeler, duvarlar bölmeler ve tavanlar kargir olarak yapılmalıdır. Her 25 m3 iç hacim 1 m2 yüzey hesabı ile patlama menfezleri bulunmalıdır.
Un, yem ve benzeri madde depoları arasında yangın sirayetini önleyecek tedbirler alınmalıdır.
Hayvan yemleri, ot ve samanlar, glüten, arpa küspeleri ve diğer yağlı küspeler ve kendi kendine tutuşabilen diğer maddeler topluca depolanmamalıdır. Topluca depolanmaları mecburi olan hallerde aşırı neme ve sıcaklıklarının yükselmesine karşı gerekli tedbirler alınmalı ve yığınların  yüksekliği 3 m’yi geçtiği zaman bunların içine en çok her 4 metrede bir uygun havalandırma boruları
konulmalıdır.
Şeker, kakao, mantar ve benzeri organik maddelerin toz haline getirildiği işyerlerinde, bu maddelere ait tozlarla havanın meydana getirdiği karışımın patlama oranında bir karışım haline dönüşmemesi için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır.
Nitrik asit, sülfirik asit, hidroklorik asit ve benzeri meddeler sulandırılırken, suyun içine yavaş yavaş dökülmelidir. Bu sırada karışım sürekli ve uygun şekilde karıştırılmalıdır. Hiç bir sebeple asitler içine su dökülmemelidir.
Asitler, odun talaşı, saman ve yün parçalarına, toprak ve benzerlerine emdirilmemelidir.
Beyaz fosfor yerine, kırmızı (amorf) fosfor veya fosforseski sülfür yahut diğer uygun maddelerin kullanılması mümkün olan hallerde beyaz fosfor kullanılmamalıdır.
Havai fişek ve maytap imalinde beyaz fosfor kullanılmamalıdır.
Kibrit yapımında beyaz fosfor kullanılmamalıdır.
Beyaz fosfor, su sızdırmaz uygun kapaklı kaplarda ve bu kaplar tamamen suya batmış bir halde depolanmalı ve gerektiğinde bu şartlarda nakledilmelidir.
Beyaz fosfor ihtiva eden kabın konulduğu suyun donmasına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
Fosforla ilgili yangın çıktığı hallerde, yerler bol su ile yıkanmalı, erimiş fosfor sertleşinceye
kadar yerler bol su ile sulanmalı ve sertleşen fosfor kum veya toprakla örtülmeli, gereği gibi temizleninceye kadar ıslak tutulmalıdır.
Patlayıcı özellikte olan klorat ve perklorartların kristalleştirilmesi, öğütülmesi ve ambalajı, yalnız ve bu işler için ayrılmış yerlerde yapılmalı ve özel tedbirler alınmalıdır.
Klorat ve peskloratların kristalleşmesi ve doldurulması için ağaç kaplar kullanılmamalı ve kloratlarla çalışanlar, alevlerden yeteri kadar uzak bulundurulmalıdır.
Herhangi bir usulle benzen ve aromatik hidrokarbonların nitro ve amino türevlerinin üretildiği, sürekli olarak kullanıldığı ve işlendiği binalar bodrumsuz ve tek katlı olmalıdır.
İçlerinde tabana dökülen sıvı haldeki aromatik hidrokarbonlar ve türevleri üzerinde odun talaşı serpilmeli, nemlenen talaşlar toplandıktan sonra, bekletilmeyerek bina dışına çıkarılmalı ve uygun şekilde yakılmalıdır.
Damıtma sıcaklığı 100°C altında bulunan benzer ve bütün aromatik hidrokarbon karışımları ile petrol esanslarının veya damıtma sıcaklığı 200°C’den önce başlayan karışımın toplam hacmine oranla %5’ten fazla miktarda damıtma sıcaklığı 100°C altında bulunan aromatik hidrokarbonları ihtiva eden karışımların çözücü olarak kullanılmaları yasaklanmalıdır.
Genellikle çözücü olarak kullanılan ve parlama tehlikesi bulunan aromatik hidrokarbonlar ve türevlerinin yerine uygun özellikte diğer maddeler kullanılmalıdır.
Yangın söndürme cihazlarının doldurulmasında kullanılan metilbromürünün içine, kokulu ve kaynama derecesi metilbromürünkine yakın bir madde katılmalıdır.
Yerüstü depoları, sağlam tabanlar üzerine oturtulmuş ve etrafı uygun güvenlik duvarları ile çevrilmiş olmalıdır.
Yerüstü depolarının tavanı, yanlarına göre daha ince demir saçtan yapılmış olmalıdır.
Yerüstü depolarında uzaktan kumandalı yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır.
Yerüstü depolarında belirli bir basınç değişiminde otomatik açılıp kapanan bir basınç valfı bulunmalıdır.
Yerüstü depolarnıda ölçü ağzına rahatça inip çıkmayı sağlayacak bir merdiven, tabanı çevreleyen bir korkuluk ve benzeri koruyucu tertibat bulunmalıdır.
Yeraltı depoları, sağlam bir yer üzerine oturtulmuş, bütün kısımları yer yüzünden en az 60 cm derinde ve dış korozyona karşı korunmuş olmalıdır.
Yeraltı depolarının binaların dışındaki doldurma borusu ağzı, doldurmalar dışında daima kapalı ve dış etkilere karşı korunmuş olmalıdır.
Yeraltı depoları 7 kg/cm2’lik bir iç basınca dayanacak şekilde yapılmış olmalıdır.
Yeraltı depolarının alev geçirmez tertibatlı ve daima açık tutulacak bir havalandırma borusu ile ölçmeler dışında her zaman kapalı bulundurulacak bir ölçme ağzı bulunmalıdır.
Binaların merdiven boşlukları ile imdat çıkış yollarının her iki tarafında, kolaylıkla açılan ve kendiliğinden kapanabilen ateş kesici yanmaz kapılar bulunmalıdır.
İşyerlerinde yangının söndürülebilmesi için yeterli miktarda ve basınçta su bulundurulmalıdır.
Genel su şebekesinden basınçlı su temin edilemediği hallerde yeterli suyu verecek yüksek depolar veya havuzlar yapılmalı ve bunlardan ve akarsulardan suyu çekecek motorlu pompa ve boru tesisatı yapılmış olmalı veya seyyar motopomplar bulunmalıdır.
Motopomplar her an işler vaziyette bulundurulmalıdır.
Yangın muslukları, kolay erişilir uygun yerlerde tesis edilmeli, soğuk havalarda suyun donmasını önlemek için, tesisat gerekli şekilde korunmalıdır.
Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanılmamalı, ancak gayet ince su serpintisi veya su sisi ile yangın savunması yapılmalıdır.

Herhangi bir yangın esnasında söndürücü olarak kesinlikle su kullanılamayacak yerler ile bu yerlerin giriş kapılarına gerekli uyarı levhaları konulmalıdır.
İşyerlerinde yeteri sayıda ve otomatik olarak çalışan veya el ile çalıştırılan alarm tertibatı bulundurulmalıdır.
Talaş, saman ve benzeri parlayıcı malzemenin 1 tondan fazlası ayrı kagir binalarda veya dahilde tavan, taban, duvar ve kapıları yanmaz maddeden yapılmış yerlerde depolanmalıdır.
Üretim ve imalat tesislerindeki kül, cüruf ve kurum yığınları çukurlara veya binalardan en az 15 m uzaklıkta bir yere konulmalıdır. Bu çukurlar ve yerler tamamen dolmadan atık maddeler bu yerlerden uzaklaştırılmalıdır.


YARARLANILAN KAYNAKLAR
NFPA-Handbook
NFPA-30
NFPA-32
NFPA-33
NFPA-34
NFPA-36
NFPA-40
NFPA-40 - E
NFPA-43 - A
NFPA-43 - B
NFPA-43 - C
NFPA-50
NFPA-59
NFPA-75
NFPA-86 - C
NFPA-86 - D
NFPA-90 - B
NFPA-231
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma Araştırması İ.T.Ü. Yayanları 1989
 

ATIF YAPILAN STANDARDLAR
TS 862/Aralık 1989 "Yangın Söndürücüler (Elde Taşınabilen)" "Hand Fire Extinguishers"
TS 9646/Ocak 1991 "Yangın Önleme-Kaynak ve Kesme İşlemlerinde" "Fire Prevention-In Use Of Cutting And Welding Processes"
TS 9705/Ocak 1992 "Yangın Önleme-Kimyasal Malzeme Kullanılan Laboratuvarlarda" "Fire Prevention-For Laborationies Using Chemicals"
TS 9706/Ocak 1992 "Yangın Önleme-Solvent Ekstraksiyonu Tesislerinde" "Fire Prevention-For Solvent Extraction Plants"
TS 9883/Şubat 1992 "Yangın Önleme-Alev Alabilir ve Yanabilir Sıvılar Kullanılarak Daldırma Metoduyla Kaplama İşlemlerinde"
"Fire Prevention-For Coaling Processes By Dipping Method With  Flammable And Combustible Liquids"
TS 10225/Nisan 1992 "Yangın Önleme-Sıvılaştırılmış Yanıcı Gazlar" "Fire Prevention-Liquified Combustible Gases"
TS 10547/Aralık 1992 "Yangın Önleme-Bilgisayar Merkezlerinde" "Fire Prevention-For Electronic Computer/Data Processing
Equipment"
TS 10662/Ocak 1993 "Yangın Önleme-Kuru Temizleme Yerleri" "Fire Prevention-Drycleaning Units"
TS 10663/Ocak 1993 "Yangın Önleme-Orman Ürünlerinin Üretildiği ve Depolandığı Yerler" "Fire Prevention-Forest Products-Production And Storage Areas"